Правила користування бібліотекою«Затверджую»
Директор КЗ "СБ" ССР

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ
БІБЛІОТЕКАМИ  КЗ "СЛОБОЖАНСЬКА БІБЛІОТЕКА" СЛОБОЖАНСЬКОЇ  СЕЛИЩНОЇ РАДИ 


1.     Загальнi положення

1.1. Правила користування  бібліотеками розроблені у відповідності  до Законів України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про культуру», «Про захист персональних даних», «Типових правил користування бібліотеками в Україні» із змінами і доповненнями, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 №319 та від 19.04.2017 р., зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 травня 2017 р. № 635/30503.

2. Права користувачiв

2.1. Кожен громадянин  України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування  на території України, яке може бути у формі: абонемента ( у тому числі міжбібліотечного), системи читальних залів, дистанційного обслуговування засобами телекомунікацій, бібліотечних пунктів, пересувних бібліотек. (Пункт 2.1. в редакції Наказу Мінкультури №319 (z0538-01) від 25.05.2001).
2.2. Іноземці та особи без громадянства, що  перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України. ( Пункт 2.2 в редакції Наказу Мінкультури №319(z0538-01) від 25.05.2001).
2.3. Користувачі бібліотеки мають право:
-  безкоштовно користуватися інформацією про склад фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);
- безкоштовно  отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки;
- одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку;
- користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі ( за наявності);
- брати участь у роботі бібліотечних рад;
- безкоштовно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації.
2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово  до 10 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту,  періодикою – 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі не обмежуються. Кожний філіал самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі. (пункт.12 Наказ Міністерства культури України №340 від 19.04.2017).
2.5. Користувачі мають право виносити документи за територію бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.
2.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки в читальному залі.
2.7. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньо-системний книгообмін та міжнародний бібліотечний абонемент.
2.8. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальними залами.
2.9. Користувачі бібліотек дитячого та юнацького віку мають право на бібліотечне обслуговування в загальнодоступних та спеціалізованих бібліотеках. (Правила доповнення пунктом  2.11 згідно з Наказом Мінкультури №319  (z0538-01) від 25.05.2001.)

3. Обов’язки користувачiв

3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює , ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення читацького формуляра. Дають згоду на обробку їх персональних даних. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.     
Діти та підлітки до 18 років записуються до бібліотеки за згодою батьків чи інших законних представників. (пункт 8 Наказ МКУ №340 від 19.04.2017.)
3.2. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при отриманні документів може перевірити їх кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря , який зобов’язаний зробити на документі відповідну позначку. В іншому випадку відповідальність за виявлені в книгах дефекти несе користувач.
3.3. Кожен документ , виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.
3.4. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, внутрішнь-осистемний книгообмін за домовленістю з бібліотекою – фондоутримувачем , повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.
3.5. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під опікою яких він знаходиться.
3.6. Користувач , який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється прав відвідувати її  на один місяць. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду відповідно до чинного законодавства України. (пункт 13 Наказ МКУ №340 від 19.04.2017.)
3.7. Користувачі в бібліотеці мають дотримуватися тиші. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити дозволяється тільки в спеціально відведеному місці.
3.8. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни.
3.9. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності відповідно до законодавства.

4. Обов’язки бiблiотек з обслуговування користувачiв

4.1. Бiблiотеки зобов’язанi :
- інформувати користувачів про всі види послуг, які їм надає бібліотека, в т.ч. і платних ( за наявності);
- створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
- дбати про культуру обслуговування користувачів;
- формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;
- задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;
- систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;
- ураховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів;
- не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
- створювати читацькі ради;
- звітувати перед користувачами бібліотеки.
4.2. Час обслуговування користувачів у бібліотеці становить не менше 40 годин на тиждень та не збігається повністю з часом роботи основної частини населення населеного пункту. (пункт7 Наказ МКУ №340 від 19.04.2017.)
4.3. Правила користування бібліотекою розміщуються в місцях, доступних користувачам, а також на веб-сайті бібліотеки. (пункт 6 Наказ МКУ №340 від 19.04.2017.)
Немає коментарів:

Дописати коментар